Family: Pleioplanidae

Kingdom:Animalia
Phylum:Platyhelminthes
Class:Turbellaria
Order:Polycladida
Suborder:Acotylea
Family:Pleioplanidae

Species Under: Family Pleioplanidae