Tambja tentaculata

Pola, Cervera & Gosliner, 2005
This species name is also known as Roboastra tentaculata